Jak uzyskać pozwolenie na zbieranie odpadów?

Zbieranie odpadów jako działalność podlega obowiązkowi uzyskania zezwolenia ( z godnie z ustawą z dnia 14.12.2012 r. – Dz.U. 2013 poz. 21). Zezwolenie to wydaje się w formie decyzji przez organ właściwy, którym zazwyczaj jest starosta lub prezydent miasta (w przypadku miast na prawach powiatu).
W przypadku przedsięwzięć, który mogą w znacznym stopniu oddziaływać na środowisko naturalne decyzję taką wydaje marszałek województwa. Ma to miejsce także gdy chodzi o regionalne instalacje do przetwarzania odpadów komunalnych
Zezwolenie wydaje się na wniosek, który powinien zawierać m.in. numer NIP i REGON posiadacza odpadów, wskazanie miejsca zbierania i późniejszego magazynowania odpadów, opis czynności dotyczących ich monitorowania itd. Do wniosku należy dołączyć również decyzję o o uwarunkowaniach środowiskowych (o ile taka jest wymagana). Zwykle procedura wydawania decyzji w kwestii pozwolenia na zbieranie odpadów zajmuje kilka miesięcy (nawet do roku). Wynika to z faktu, iż organ wydający pozwolenia prosi zwykle o uzupełnienie wniosku o dodatkowe informacje.

Chcesz znaleźć naszego bloga, to wpisz w Google
tradycyjne syropy
kosze słodyczy
upominki świąteczne dla firm
kosze z prezentami

sitemap